28 जुलाई 2009

सदाशिव अम्बिका मन्त्र

भगवान सदाशिव तथा जगदम्बा की


क्रिपा प्राप्ति के लिये मन्त्र :-
॥ ओम साम्ब सदाशिवाय नम: ॥sava lakh mantra jaap ka ek purashcharan hoga.

15 जुलाई 2009

शिव ताण्डव स्तोत्रम

शिव ताण्डव स्तोत्रम

विडियो फाइल देखने के लिए क्लिक करें

प्रकाण्ड पन्डित रावण के द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी कि क्रपा प्राप्त होती है11 जुलाई 2009

शिव पूजन और धारा

f'kofyax vkSj vfHk"ksd

Hkxoku f'ko nsorkvkssa esa lcls vn~Hkqr nsork gSa- os nsoksa ds Hkh nso gksus ds dkj.k ^egknso* gSa rks] dky vFkkZr le; ls ijs gksus ds dkj.k ^egkdky* Hkh gSa- os nsorkvksa ds xq: gSa rks] nkuoksa ds Hkh xq: gSa- nsorkvksa esa izFkekjk/;] fo?uksa ds dkjd o fuokj.kdrkZ] Hkxoku x.kifr ds firk gSa rks] txn~tuuh eka txnEck ds ifr Hkh gSa- os dkenso dks HkLe djus okys gSa rks] ^dkes'oj* Hkh gSa- ra= lk/kukvksa ds tud gSa rks laxhr ds vkfnxq: Hkh gSa-

dFkk gS fd Hkxoku f'ko us vius fy, lksus dh yadk dk fuekZ.k fd;k Fkk- x`gizos'k ls iwoZ iwtu ds fy, mUgksus vius vlqj f'k"; o izdk.M fo}ku jko.k dks vkeaf=r fd;k Fkk- nf{k.kk ds le; jko.k us og yadk gh nf{k.kk esa ekax yh vkSj Hkxoku f'ko us lgtrk ls yadk jko.k dks nku esa ns nh rFkk okil dSyk'k ykSV vk,- ,slh lgtrk ds dkj.k gh os ^HkksysukFk* dgykrs gSa-

gj n`f"V ls vHkwriwoZ gksrs gq, Hkh Hkxoku f'ko vR;ar gh lgtrk ls vius HkDrksa dh euksdkeuk dh iwfrZ djus ds fy, rRij jgrs gS- HkDrksa ds d"Vksa dk fuokj.k djus esa os vf}rh; gSa- leqnz eaFku ds le; lkjs ds lkjs nsork ve`r ds vkdka{kh Fks ysfdu Hkxoku f'ko ds fgLls esa Hk;adj gykgy fo"k vk;k- mUgksus cMh lgtrk ls lkjs lalkj dks lekIr djus esa l{ke ml fo"k dks vius d.B esa /kkj.k fd;k rFkk ^uhyd.B* dgyk,-

Hkxoku f'ko dks lcls T;knk fiz; ekuh tkus okyh fdz;k gS ^vfHk"ksd*- vfHk"ksd dk 'kkfCnd rkRi;Z gksrk gS J`axkj djuk rFkk f'koiwtu ds lanHkZ esa bldk rkRi;Z gksrk gS fdlh inkFkZ lss f'kofyax dks iw.kZr% vkPBkfnr dj nsuk- leqnz eaFku ds le; fudyk fo"k xzg.k djus ds dkj.k Hkxoku f'ko ds 'kjhj dk nkg c< x;k- ml nkg ds 'keu ds fy, f'kofyax ij ty p<kus dh ijaijk izkjaHk gq;h- tks vkt Hkh pyh vk jgh gS-

f'ko iwtu esa lkekU;r% izR;sd O;fDr f'kofyax ij ty ;k nw/k p<krk gS- f'kofyax ij bl izdkj nzoksa dk vfHk"ksd ^/kkjk* dgykrk gS- ty rFkk nw/k dh /kkjk Hkxoku f'ko dks vR;ar gh fiz; gS- f'kofyax dks Luku djkus ds fo"k; esa dgk x;k gS fd %&

iapke`rsu ok xaxksndsu ok vHkkos xks{khj ;qDr dwiksndsu p dkj;sr

vFkkZr iapke`r ls ;k fQj xaxk ty ls Hkxoku f'ko dks /kkjk dk viZ.k fd;k tkuk pkfg;s bu nksuksa ds vHkko essa xk; ds nw/k dks dwa, ds ty ds lkFk fefJr dj ds Luku djokuk pkfg;s-

gekjs 'kkL=ksa rFkk ikSjkf.kd xzaFkksa esa izR;sd iwtu fdz;k dks ,d fof'k"B ea= ds lkFk djus dh O;oLFkk gS] blls iwtu dk egRo dbZ xquk c< tkrk gS- f'kofyax ij vfHk"ksd ;k /kkjk p<kus ds fy, ftl ea= dk iz;ksx fd;k tk ldrk gS og gS%&

AÅa âkSa âha twa l% i'kqir;s ue% A

A Åa ue% 'kaHkok; p e;ksHkok; p ue% 'kadjk; A

A p e;Ldjk; p ue% f'kok; p f'korjk; p A

bu ea=ksa dk lkS ckj tki djds ty p<kuk 'kr/kkjk rFkk ,d gtkj ckj tki djds ty p<kuk lglz/kkjk dgykrk gS- ty/kkjk p<kus ds fy, fofo/k ea=ksa dk iz;ksx fd;k tk ldrk gS- blds vykok vki pkgsa rks Hkxoku f'ko ds iapk{kjh ea= dk iz;ksx Hkh dj ldrs gsSa- iapk{kjh ea= dk rkRi;Z gS ^ Åa ue% f'kok; * ea= -

fofo/k dk;ksZa ds fy, fofo/k lkefxz;ksa ;k nzO;ksa dh /kkjkvksa dk f'kofyax ij viZ.k fd;k tkrk gS- ra= esa ldke vFkkZr fdlh dkeuk dh iwfrZ dh bPBk ds lkFk iwtu ds fy, fo'ks"k lkefxz;ksas dk mi;ksx djus dk izko/kku j[kk x;k gS- buesa ls dqN dk o.kZu vkxs izLrqr gS%&

 • ty dh /kkjk loZlq[k iznk;d gksrh gS-
 • ?kh dh lglz/kkjk ls oa'k dk foLrkj gksrk gS-
 • nw/k dh /kkjk x`gdyg dh 'kkafr ds fy, nsuk pkfg,-
 • nw/k esa 'kDdj feykdj /kkjk nsus ls cqf) dk fodkl gksrk gS-
 • xaxkty dk vfHk"ksd iq=iznk;d ekuk x;k gS-
 • ljlksa ds rsy dh /kkjk ls 'k=q dk fouk'k gksrk gS-
 • lqxaf/kr nzO;ksa ;Fkk b=] lqxaf/kr rsy dh /kkjk ls Hkksxksa dh izkfIr gksrh gS-

blds vykok db vU; inkFkZ Hkh f'kofyax ij p<k;s tkrs gSa] ftuesa ls dqN ds fo"k; esa fuEukuqlkj ekU;rk;sa gSa%&

lglzkfHk"ksd%&

 • ,d gtkj dusj ds iq"i p<kus ls jksxeqfDr gksrh gS-
 • ,d gtkj /krwjs ds iq"i p<kus ls iq=iznk;d ekuk x;k gS-
 • ,d gtkj vkd ;k enkj ds iq"i p<kus ls izrki ;k izflf) c<rh gS-
 • ,d gtkj pesyh ds iq"i p<kus ls okgu lq[k izkIr gksrk gS-
 • ,d gtkj vylh ds iq"i p<kus ls fo".kqHkfDr o fo".kqd`ik izkIr gksrh gS-
 • ,d gtkj twgh ds iq"i p<kus ls le`f) izkIr gksrh gS-
 • ,d gtkj ljlksa ds Qwy p<kus ls 'k=q dh ijkt; gksrh gS-

y{kkfHk"ksd%&

 • ,d yk[k csyi= p<kus ls dqcsjor laifRr feyrh gS-
 • ,d yk[k deyiq"i p<kus ls y{eh izkfIr gksrh gS-
 • ,d yk[k vkd ;k enkj ds iRrs p<kus ls Hkksx o eks{k nksukssa dh izkfIr gksrh gS-
 • ,d yk[k v{kr ;k fcuk VwVs pkoy p<kus ls y{eh izkfIr gksrh gS-
 • ,d yk[k mMn ds nkus p<kus ls LokLF; ykHk gksrk gS-
 • ,d yk[k nwc p<kus ls vk;qo`f) gksrh gS-
 • ,d yk[k rqylhny p<kus ls Hkksx o eks{k nksukssa dh izkfIr gksrh gS-
 • ,d yk[k ihys ljlksa ds nkus p<kus ls 'k=q dk fouk'k gksrk gS-

f'koiwtu esa fuEu ckrksa dk fo'ks"k /;ku j[kuk pkfg;s%&

 1. iwtu Luku djds LoPN oL= igudj djsa-
 2. ekrk ikoZrh dk iwtu vfuok;Z #i ls djuk pkfg;s vU;Fkk iwtu v/kwjk jg tk;sxk-
 3. #nzk{k dh ekyk gks rks /kkj.k djasAHkLe ls rhu vkMh ydhjksa okyk fryd yxkdj cSBsa-
 4. f'kofyax ij p<k;k gqvk izlkn xzg.k ugh fd;k tkrk] lkeus j[kk x;k izlkn vo'; ys ldrs gSa- f'koeafnj dh vk/kh ifjdzek gh dh tkrh gS- dsoMk rFkk pEik ds Qwy u p<k;sa-

9 जुलाई 2009

बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढाने का मंत्र

त्रिदलं त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं त्रिधायुधम
त्रिजन्म पाप सम्हारकम एक बिल्वपत्रं शिवार्पणम्